Tác giả: Nguyễn Minh Sang; PGS. TS. Từ Văn Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.743/ S106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Phòng giao dịch Càng Long – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh nhất là đánh giá những kết quả, những hạn chế của cho vay tiêu dùng tại ngân hàng này từ đó làm cơ sở đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động cho vay tiêu dùng tại Phòng giao dịch Càng Long – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh trong những năm tiếp theo.