Tác giả: Nguyễn Phương Thành; TS. Ngô Quang Huân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 51Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1753/ Th107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn ngân hàng của DNSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại BIDV Trà Vinh. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị giúp BIDV Trà Vinh đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn cho DNSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.