Tác giả: Trần Thị Thúy An; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ A105. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá mức độ hài lòng trong công việc của người lao động tại Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển tỉnh Trà Vinh và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc tại đơn vị.