Tác giả: Trần Như Thảo; TS. Nguyễn Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 102Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1752/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại BIDV Trà Vinh. Từ đó đưa ra hàm ý quản trị nhằm thu hút tiền gửi KHCN tại BIDV Trà Vinh trong thời gian tới.