Tác giả: Nguyễn Thị Sao Ly; PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 117Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.31/ L600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại các Ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất hàm ý quản trị nâng cao sự gắn kết của nhân viên tại các Ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.