Tác giả: Trần Nhật Trường; PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 150Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Tr561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tiến hành phân tích tác động của CRM đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân trong hoạt động ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Trà Vinh nhằm đề xuất một số hàm ý quản trị giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng.