Tác giả: Trần Thanh Trúc; TS. Mai Thanh Loan (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342/ Tr506. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục gửi tiền có kỳ hạn 01 đến 06 tháng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh nhằm đề xuất hàm ý quản trị cải thiện các nhân tố nhằm thúc đẩy các giao dịch gửi tiền tại Chi nhánh Trà Vinh trong thời gian tới.