foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Ngô Thị Thùy Trang; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ Tr106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại Vietcombank chi nhánh Trà Vinh. Đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến ĐLLV của nhân viên tại Vietcombank chi nhánh Trà Vinh. Đề xuất một số hàm ý quản trị giúp gia tăng ĐLLV của nhân viên tại Vietcombank chi nhánh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn