foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trương Mai Tuyết Trinh; TS. Nguyễn Trung Cang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.3/ Tr312. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

The purpose of this study is to test the effects of applying role-play activities on English for Tourism students' speaking performance. Moreover, teachers can find out students' perceptions about the role-play activities in their speaking class.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Quỳnh; PGS. TS. Nguyễn Bửu Huân (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.4/ Qu609. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

This study aims to explore the effects of mind mapping at while-reading stage on Grade 11 students' reading comprehension and their attitudes towards the effects of mind mapping on their reading ability.

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương; PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 51Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.4/ Ph561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

The study is aimed at investigating the effects of SBI on EFL college students’ reading comprehension and exploring their attitudes towards the effects of SBI.

 

Tác giả: Trần Thị Thúy; TS. Nguyễn Trung Cang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 51Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.13/Th522 . Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

The current study aims at investigating: the effects of self-made audio recording on final consonant sound production and recognition of English-majored students; students’ attitudes towards self-made audio recording in pronunciation classes.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Dung; PGS. TS. Nguyễn Huỳnh Trang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.24/ D513. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

The purposes of this research are two-fold. Firstly, it aims to explore the effects of using peer feedback through the shared-writing platform on EFL learners’ email writing. Secondly, it investigates whether the participants’ motivation toward writing learning is enhanced after the implementation of the shared-writing platform.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn