foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đoàn Nhật Dương, TS. Trần Lê Đăng Phương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.597071/ D561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu một cách toàn diện các vấn đề lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật có liên quan đến vấn đề quyền của người tiêu dùng trong trường hợp bảo hành sản phẩm, tác giả chỉ ra những hạn chế bất cập và đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến quyền của người tiêu dùng trong trường hợp bảo hành sản phẩm.

Tác giả: Hồ Anh Tuấn, TS. Phạm Văn Võ (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59704364/ T502. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn làm rõ những bất cập của pháp luật có liên quan đến vấn đề thế chấp nhà ở hình thành trong tƣơng lai tại Việt Nam, trên căn cứ các quy định pháp luật nhƣ: Luật Nhà ở năm 2014, cùng các văn bản dƣới luật nhƣ Nghị định 99/2022/NĐ-CP, Thông tƣ 158/2014/TT-BTC…, qua đó tác giả sẽ chỉ ra những bất cập về pháp luật, cũng nhƣ trong quá trình áp dụng pháp luật trên thực tế, nhằm làm rõ những khó khăn khi áp dụng pháp luật trong thực tiễn, hƣớng đến đề xuất những giải pháp phù hợp.

 

Tác giả: Hồ Hửu Chánh, TS. Nguyễn Ngọc Điện (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59707/ Ch107. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích lý luận và qui định của pháp luật về quyền tài sản của cổ đông là người lao đông trong doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi người lao động, làm rỏ lý luận và thực tiễn tại Hậu Giang về quyền góp vốn cổ phần vào doanh nghiệp; Quyền tài sản của cổ đông là người lao động trong doanh nghiệp cổ phần là quyền dân sự; Trách nhiệm của công đoàn cơ sở, chủ doanh nghiệp và người lao động. Kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật.

Tác giả: Huỳnh Tấn Phong, TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59702/ Ph431. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài làm sáng tỏ một cách có hệ thống quy định của pháp luật chung về hợp đồng vô hiệu do giả tạo. Từ thực tiễn áp dụng pháp luật trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ đó nêu lên tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng giả tạo và hợp đồng giả tạo trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam.

 

Tác giả: Lâm Phước Lộc, PGS. TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59705/ L451. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nhằm mục đích nghiên cứu một cách tổng quát, phân tích cụ thể các cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý về thừa kế theo pháp luật tại nước ta. Từ đó chỉ ra những điểm chưa phù hợp trong quy định của Bộ luật dân sự về vấn đề thừa kế theo pháp luật so với thực tiễn giải quyết những tranh chấp liên quan đến nội dung này, đưa ra những kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về thừa kế theo pháp luật, tạo hành lang pháp lý vững chắc hơn cho việc áp dụng pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn