foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Trần Kiểng, PGS. TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59705/ K306. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài được nghiên cứu với mục đích làm sáng tỏ những quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người thừa kế theo Pháp luật trong Bộ luật Dân sự Việt Nam, phân tích cụ thể những đặc điểm, pháp lý, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan,... và thực tiễn cụ thể áp dụng luật. Nghiên cứu có tính chất tổng quát các quy định của pháp luật về các quyền, nghĩa vụ của người thừa kế theo pháp luật. Trên cơ sở của kết quả nghiên cứu đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền và nghĩa vụ của người thừa kế theo pháp luật.

 

Tác giả: Nguyễn Thành Trung, PGS. TS. Trần Thăng Long (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597077/ Tr513. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu lý luận, quy định pháp luật, thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về kê biên tài sản là quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình để đảm bảo thi hành án.

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Thể, TS. Cao Nhất Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597077/ Th250. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu luận văn này là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước, Luận văn chỉ ra những thiếu sót, bất cập, vướng mắc trong quá trình áp dụng; qua đó, đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về vấn đề này trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Thanh Phước, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59702/ Ph557. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu chung của đề tài là làm sáng tỏ và trình bày có hệ thống những cơ sở lý luận quy định về quyền và nghĩa vụ của Chánh án tòa án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, so sánh quy định pháp luật và thực tế trong hoạt động tố tụng tại Toà án hiện nay.

Tác giả: Nguyễn Tuấn Lộc, TS. Cao Nhất Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597016/ L451. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn Kiểm sát thi hành án dân sự trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn