foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Quốc Việt, TS. Cao Nhất Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597016/ V308. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật trong thẩm quyền giải quyết các vụ, việc về hôn nhân gia đình của Tòa án nhân dân cấp huyện.

 

Tác giả: Nguyễn Minh Thông, TS. Phan Hoài Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597/ Th455. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật điều chỉnh về vấn đề áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự từ đó rút ra những đánh giá, nhận xét về những mặt ưu điểm, tích cực cần tiếp tục duy trì và phát huy, đồng thời tìm ra các bất cập, vướng mắc và nguyên nhân của chúng để từ đó làm đề xuất phương hướng và các giải pháp khắc phục những hạn chế đã xác định được nhằm hoàn thiện pháp luật về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự.

 

Tác giả: Nguyễn Minh Tâm, TS. Cao Nhất Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59707/ T120. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài hướng tới việc làm rõ mặt lý luận, cũng như quy định về người đại diện hợp pháp của tổ chức trong tố tụng dân sự cũng như việc áp dụng pháp luật trên thực tế. Qua đó, đề xuất các giải pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện người đại diện hợp pháp của tổ chức trong tố tụng dân sự.

Tác giả: Nguyễn Huyền Giang, TS. Lâm Tố Trang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59702/ Gi106. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu lý luận chung, các quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về hợp đồng vô hiệu do có đối tƣợng không thể thực hiện đƣợc. Từ đó, ngƣời viết đã đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành.

 

Tác giả: Nguyễn Đăng Thắng, TS. Diệp Huyền Thảo (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597016/ Th116. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá quy định của pháp luật Việt Nam về hiệu lực của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng để góp phần thống nhất trong nhận thức và thực tiễn áp dụng. Trên cơ sở đó, tác giả chỉ ra những bất cập của pháp luật hiện hành, những vướng mắc trong thực hiện pháp luật, qua đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật về hiệu lực của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam, mà nền tảng là Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn