foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Chí Tâm, TS. Lâm Tố Trang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.5970178/ T120. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu, làm rõ một số nội dung của quy định pháp luật về quan hệ nuôi con nuôi. Phân tích các quyền cũng như nghĩa vụ của con nuôi đối với cha mẹ nuôi khi đăng ký nuôi con nuôi được pháp luật thừa nhận. Nhận xét, đánh giá về việc thực hiện và áp dụng các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi trong thực tiễn. Đề xuất một số giải pháp có thể góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến việc nuôi con nuôi.

 

Tác giả: Nguyễn Anh Khoa, PGS. TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59705/ Kh401. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thông qua phân tích các quy định của Bộ luật dân sự hiện nay về di tặng trong chế định thừa kế, song song với đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật Việt Nam hiện hành về di tặng, từ đó xác định những hạn chế, bất cập và vướng mắc trong các tranh chấp thừa kế theo quy định của pháp luật. Từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam và nâng cao hiệu quả giải quyết các tranh chấp, bất cập về di tặng, đảm bảo quyền và lợi ích của người dân một cách đầy đủ và công bằng nhất.

Tác giả: Ngô Thanh Quang Sang, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.5970437/ S106. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, khái quát một số vấn đề lý luận bao gồm khái niệm, đặc điểm của tài sản là nhà ở hình thành trong tương lai và các quy định về hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai. Phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về vấn đề xử lý tài sản là nhà ở hình thành trong tương lai. Đề xuất phương hướng, các giải pháp góp phần hoàn thiện những quy định pháp luật liên quan đến vấn đề xử lý tài sản là nhà ở hình thành trong tương lai.

Tác giả: Mang Xoa, PGS. TS. Trần Thăng Long (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ X401. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của Luận văn là nhằm làm rõ các vấn đề về lý luận, cũng như thực tiễn của pháp luật Việt Nam về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sự điều chỉnh của pháp luật trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, tìm ra các điều kiện cơ bản, hợp lý và chính xác và có tác động, ảnh hưởng đến hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường để đưa ra những định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tác giả: Mã Tuấn Kiệt, TS. Nguyễn Văn Tiến (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597016/ K308. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này, tác giả thông qua việc phân tích những quy định của pháp luật về việc xác định cha, mẹ cho con, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng, từ đó, đề xuất những kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về việc xác định cha, mẹ cho con.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn