foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lưu Mỹ Hương, TS. Trần Lê Đăng Phương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597077/ H561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu các vấn đề về lý luận và thực tiễn của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người lao động gây ra theo pháp luật Việt Nam hiện nay, qua đó kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật của vấn đề này.

 

Tác giả: Lê Minh Khiêm, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ Kh304. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Để làm rõ những các cơ sở lý luận, phân tích những nội dung quy phạm pháp luật về chế tài bảo vệ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu. Từ việc nghiên cứu thực tiễn thụ lý giải quyết (xét xử hoặc công nhận thỏa thuận dân sự) trong các bản án, quyết định của cơ quan nhà nước (Tòa án nhân dân, …) học viên sẽ nêu ra những kiến nghị để hoàn thiện hơn nữa các quy phạm pháp luật về chế tài bảo vệ người thứ ban ngay tình trong các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu.

Tác giả: Lê Hoài Hiểu, TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701/ H309. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Giải thích các quy định của hợp đồng lao động hiện hành tại Việt Nam về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động, đồng thời đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định đó đối với người sử dụng lao động. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động.

Tác giả: Đoàn Nhật Dương, TS. Trần Lê Đăng Phương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.597071/ D561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu một cách toàn diện các vấn đề lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật có liên quan đến vấn đề quyền của người tiêu dùng trong trường hợp bảo hành sản phẩm, tác giả chỉ ra những hạn chế bất cập và đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến quyền của người tiêu dùng trong trường hợp bảo hành sản phẩm.

Tác giả: Hồ Anh Tuấn, TS. Phạm Văn Võ (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59704364/ T502. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn làm rõ những bất cập của pháp luật có liên quan đến vấn đề thế chấp nhà ở hình thành trong tƣơng lai tại Việt Nam, trên căn cứ các quy định pháp luật nhƣ: Luật Nhà ở năm 2014, cùng các văn bản dƣới luật nhƣ Nghị định 99/2022/NĐ-CP, Thông tƣ 158/2014/TT-BTC…, qua đó tác giả sẽ chỉ ra những bất cập về pháp luật, cũng nhƣ trong quá trình áp dụng pháp luật trên thực tế, nhằm làm rõ những khó khăn khi áp dụng pháp luật trong thực tiễn, hƣớng đến đề xuất những giải pháp phù hợp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn