foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Kim Mỡn. TS. Cao Nhất Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59707/ M464. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tác giả tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật, các thành phần của doanh nghiệp theo pháp luật của doanh nghiệp năm 2020 từ đó tác giả đưa ra giải pháp, hướng hoàn thiện theo pháp luật Việt Nam về người đại diện theo pháp của doanh nghiệp.

Tác giả: Nguyễn Văn Vốn. PGS. TS. Trần Thăng Long (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59707/ V454. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ các quy định của pháp luật về định giá tài sản góp vốn, đánh giá những bất cập của pháp luật hiện hành về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, qua đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về định giá tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp.

Tác giả: Phạm Văn Tùng. PGS. TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701/ T513. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Qua nghiên cứu nhằm khái quát những vấn đề lý luận về quan hệ giữa các bên liên quan trong cho thuê lại lao động; quy định của pháp luật về quan hệ giữa các bên liên quan trong cho thuê lại lao động; thực tiễn thực hiện pháp luật và đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả pháp luật về cho thuê lại lao động.

Tác giả: Từ Anh Minh. PGS. TS. Dương Kim Thế Nguyên (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ M312. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn được thực hiện nhằm mục tiêu hoàn thiện các quy định của pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế hướng tới đảm bảo sự vận hành của các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuận lợi, an toàn, minh bạch và công khai hóa.

 

Tác giả: Trần Lê Tâm. PGS. TS. Lê Vũ Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.5970467511/ T120. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ được thực trạng pháp luật về rừng đặc dụng, trên cơ sở các quy định của Luật Lâm nghiệp 2017, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hướng dẫn luật Lâm nghiệp và thực tiễn sử dụng rừng đặc dụng trong thời gian qua nhằm đưa ra những kiến nghị, giải pháp hoàn thiện về quản lý, bảo vệ; sử dụng; bảo tồn và phát triển hệ thống rừng đặc dụng tại Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn