foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Thảo Nguyên; TS. Lê Thị Thúy Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về chính sách bảo hiểm thất ghiệp, tìm hiểu thực trạng thi hành các quy định về vấn đề này trong nước nói chung và Tỉnh Trà Vinh nói riêng. Đồng thời, nhận diện những tồn tại, bất cập trong các quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật. Trên cơ sở đó, đưa ra một số đề xuất giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp để chính sách bảo hiểm thất nghiệp thật sự phát huy được vai trò đảm bảo việc làm bền vững, hạn chế thất nghiệp cũng như giúp người thất nghiệp sớm tìm được việc làm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Quyên; TS. Phan Ngọc Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm sáng tỏ các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ sáng chế, trên cơ sở phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật bảo hộ sáng chế để đưa ra một số biện pháp, đề xuất một số quan điểm góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo hộ sáng chế và tăng cường hiệu quả thực thi.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Duyên Hải; PGS. TS. Lê Vũ Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá hiệu quả thực thi pháp luật về phòng ngừa rủi ro tín dụng ở Việt Nam trong những nội dung cơ bản như: quy định về đối các đối tượng cấm cho vay; quy định về hạn chế cấp tín dụng; quy định về giới hạn cấp tín dụng; quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng; quy định về điều kiện cho vay; quy định về thẩm định tài sản bảo đảm; quy định về phân loại nợ; quy định về cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán và bất động sản;

Trên cơ sở những lý thuyết và thực tiễn xây dựng, áp dụng pháp luật hiện hành về phòng ngừa rủi ro tín dụng, luận văn nghiên cứu và đánh giá thực tiễn cấp tín dụng tại một số ngân hàng thương mại Việt Nam.

Register to read more ...

Tác giả: Đoàn Thị Minh Kha; PGS. TS. Lê Vũ Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động bảo lãnh ngân hàng; nghiên cứu và đánh giá về thực trạng hệ thống pháp lý về hoạt động BLNH; đồng thời nghiên cứu, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện hoạt động BLNH, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hệ thống pháp luật về BLNH tại Việt Nam phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi thực tiễn hiện nay.

Register to read more ...

Tác giả: Lê Văn Thông; TS. Bành Quốc Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở hệ thống hóa lí luận và nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về cải cách tư pháp; các quan điểm nghiên cứu luật học, các quy định của pháp luật về quyền yêu cầu áp dụng và quá trình thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại để làm sáng tỏ một số vấn đề sau:

- Khái niệm, đặc điểm, phân loại BPKCTT;

- Khái niệm chung về BPKCTT trong giải quyết TCKDTM;

- Đặc điểm, mục đích, ý nghĩa của BPKCTT trong giải quyết TCKDTM;

- Đánh giá tổng quát lịch sử hình thành và phát triển các BPKCTT; phân tích các quy định về việc áp dụng BPKCTT, những bất cập, hạn chế và đề ra các giải pháp, phương hướng hoàn thiện việc áp dụng các BPKCTT trong giải quyết TCKDTM trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.