foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hồng Hạnh; TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59704346/ H107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của luận văn là đánh giá thực trạng pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu và thực tiễn xử lý hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu tại tỉnh Tiền Giang hiện nay. Trên cơ sở đó, luận văn nêu lên một số kiến nghị lập pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở trong thời gian tới tại Tiền Giang.

Tác giả: Ngô Thị Hồng Diễm; TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597077/ D304. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của việc nghiên cứu đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về kê biên tài sản trong lĩnh vực thi hành án dân sự; phân tích, đánh giá các nội dung lý luận liên quan tới quan hệ pháp luật thi hành án dân sự, đồng thời Luận văn đề xuất các định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về kê biên tài sản trong thi hành án dân sự, góp phần tạo chuyển biến trong công tác thi hành án dân sự, khắc phục tình trạng án tồn đọng, kéo dài, nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án nhất là công tác kê biên tài sản, nâng cao kỷ cương phép nước và tính nghiêm minh của pháp luật.

 

Tác giả: Trương Thanh Hưng; TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597016/ H556. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật thi hành án dân sự về nghĩa vụ cấp dưỡng trên phạm vi tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những quy định pháp luật hiện hành và những khó khăn, bất cập từ thực tiễn trong áp dụng pháp luật thi hành án dân sự về nghĩa vụ cấp dưỡng, đặc biệt là những khó khăn mang tính đặc thù trong việc thi hành án dân sự tại tỉnh Trà Vinh, Luận văn đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật thi hành án về nghĩa vụ cấp dưỡng, đáp ứng yêu cầu, tính cần thiết của ngành thi hành án nói chung và đóng góp một phần nhỏ trong công tác cải cách tư pháp của nước ta tại thời điểm hiện tại.

 

Tác giả: Lê Thùy Linh; PGS. TS. Bành Quốc Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59705/ L312 . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận Văn tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật Việt Nam về di chúc miệng, trên cơ sở đó tác giả nêu ra những bất cập, vướng mắc còn tồn tại trên thực tế, từ đó kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật về di chúc miệng, trong đó trọng tâm là nghiên cứu các quy định của BLDS 2015 và một số văn bản pháp luật khác có liên quan.

 

Tác giả: Châu Ngọc Cẩm; TS. Trần Lê Đăng Phương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597048/ C120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trong luận văn của mình, tác giả tập trung làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền sở hữu trí tuệ của người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam, từ đó làm sáng tỏ những luận cứ khoa học về quyền sở hữu trí tuệ của người lao động. Trên cơ sở đó đề xuất và kiến nghị một số một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của người lao động hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.