foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nghiêm Ngọc Phương. TS. Nguyễn Thị Láng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59707/ Ph561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tổng hợp một cách hệ thống các cơ sở lý luận và quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, theo pháp luật Việt Nam qua từng thời kỳ, cụ thể là Luật Du lịch năm 2017. Từ đó có những nhận định, đánh giá, so sánh các chế định; làm sáng tỏ những mặt tích cực, tiến bộ về công tác bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của các bên trong các hoạt động có liên quan kinh danh dịch vụ lưu trú qua từng thời kỳ, cũng như những mặt hạn chế nhằm tìm hướng khắc phục.

Tác giả: Lương Thị Ngọc Quý. TS. Dương Kim Thế Nguyên (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597065/ Qu600. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu chung của đề tài là hoàn thiện pháp luật về cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam bao gồm hoàn thiện các quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng về cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập.

Tác giả: Lê Trúc Mai. TS. Cao Nhất Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.5970668/ M103. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ các quy định pháp luật về cho thuê đất để doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư và thực tiễn áp dụng các quy định này trên địa bàn của tỉnh Bình Dương nhằm phân tích, chỉ ra những bất cập và nguyên nhân dẫn đến những bất cập đó, từ đó kiến nghị các số giải pháp hoàn thiện pháp luật về cho thuê đất để doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư ở Việt Nam.

 

Tác giả: Lê Thị Ngọc Hậu. PGS. TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.5970432/ H125. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ các quy định pháp luật về cho thuê đất để doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư và thực tiễn áp dụng các quy định này trên địa bàn của tỉnh Bình Dương nhằm phân tích, chỉ ra những bất cập và nguyên nhân dẫn đến những bất cập đó, từ đó kiến nghị các số giải pháp hoàn thiện pháp luật về cho thuê đất để doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư ở Việt Nam.

 

Tác giả: Lê Thị Kim Âu. PGS. TS. Lê Vũ Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ Â125. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung nghiên cứu đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận và quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng thời nêu lên thực tiễn áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và kiến nghị hoàn thiện pháp luật.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn