Tác giả: Nguyễn Thị Phương Linh; TS. Dương Kim Thế Nguyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701/ L312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc xây dựng chế độ tai nạn lao động trong quy định pháp luật ở một quốc gia; phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về chế độ TNLĐ; đánh giá thực tiễn thực hiện chế độ TNLĐ tại Việt Nam; phát hiện những vướng mắc, bất cập trong quy định của pháp luật về chế độ TNLĐ và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về chế độ TNLĐ.