Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Nhanh; TS. Trần Lê Đăng Phương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597016/ Nh107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ quy định pháp luật, thực tiễn áp dụng pháp luật và những hạn chế, bất cập của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về hòa giải vụ việc hôn nhân và gia đình.