Tác giả: Phan Thanh Vũ; TS. Cao Nhất Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597/ V500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu kiến thức lý luận cơ bản của Pháp luật về người tiến hành tố tụng trong thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại tòa án nhân dân cấp huyện; việc thay đổi người tiến hành tố tụng; lịch sử hình thành và phát triển của các quy định của pháp luật về người tiến hành tố tụng. Từ đó việc nghiên cứu đề tài là giải quyết về mặt lý luận các khái niệm thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài. Trên cơ sở phân tích và đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành, nêu lên thực trạng áp dụng pháp luật trong lĩnh vực tố tụng dân sự, đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về người tiến hành tố tụng trong thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại tòa án nhân dân cấp huyện.