Tác giả: Trần Quốc Cường; TS. Nguyễn Văn Tiến (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597/ C561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thông qua việc đánh giá quy định của pháp luật TTDS về phiên Tòa phúc thẩm, chỉ ra những bất cập, vướng mắc của pháp luật, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về phiên Tòa phúc thẩm dân sự trong tố tụng dân sự.