Tác giả: Nguyễn Thành Trung; PGS. TS. Phan Nhật Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597/ Tr513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của luận văn là dưới góc độ lý luận và thực trạng về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Bình Phước) để đưa những giải pháp để góp phần hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.