Tác giả: Trần Văn Trường Sơn; TS. Dương Kim Thế Nguyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701/ S464. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài xác định mục tiêu hướng tới là đưa ra những kiến nghị đóng góp cho việc hoàn thiện quy định pháp luật về cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài.