Tác giả: Phạm Thị Quỳnh Trang; TS. Dương Kim Thế Nguyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.597071/ Tr106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn có mục đích làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử, đồng thời phát hiện, đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành và việc thực thi pháp luật bảo vệ TTCN của NTD trong TMĐT. Từ đó, bổ sung và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ TTCN của NTD trong TMĐT ở Việt Nam.