Tác giả: Nguyễn Tấn Lộc; TS. Trần Thăng Long (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597078/ L451. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tác giả nghiên cứu là Quản tài viên theo pháp luật Việt Nam từ đó góp phần đưa ra các khái niệm quy định chung về Quản tài viên theo pháp luật Việt Nam và bất cập trong áp dụng luật tại Việt Nam để góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật về Quản tài viên trong việc quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời đề tài trở thành tài liệu nghiên cứu chung cho các nghiên cứu sinh.