Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Kha, TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597016/ Kh100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và quy định của pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng. Từ đó, hoàn thiện nâng cao hiệu quả của việc thực hiện chế độ cấp dưỡng ở nước ta hiện nay. Từ đó, chỉ ra một số giải pháp cho việc hoàn thiện các quy định pháp luật về cấp dưỡng nói riêng và hệ thống pháp luật nước ta nói chung nhằm gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.