Tác giả: Hoàng Thị Diễm Trang; TS. Phan Ngọc Tâm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.5970978/ Tr106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tác giả nghiên cứu để làm rõ những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của người vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hành khách bằng đường hàng không từ việc phân tích các quy định pháp luật của Việt Nam, gồm Bộ Luật Dân sự 2015, Luật thương mại Việt Nam 2005, Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2014, Điều lệ vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam, các Công ước Quốc tế như Công ước Chicago 1944, Công ước Montreal 1999, Công ước Warsaw 1929 và một số Nghị định, Thông tư liên quan. Đồng thời, trong luận văn tác giả sẽ tìm hiểu thực tế trong việc thực hiện các hợp đồng vận chuyển hành khách của các hãng hàng không, làm rõ việc thực hiện trách nhiệm của người vận chuyển trong thực tiễn áp dụng quy định, tìm ra những điểm pháp luật quy định còn thiếu chặt chẽ trong lĩnh vực này. Qua đó, tác giả đưa ra một vài ý kiến đóng góp hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm của người vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hành khách bằng đường hàng không đảm bảo hơn nữa quyền lợi cho khách hàng.