foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hồng Lũy; TS. Dương Kim Thế Nguyên (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701/ L522. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về “trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo và xác định trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo trong quan hệ lao động”. Từ đó luận văn xây dựng một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về hoàn trả chi phí đào tạo trong quan hệ lao động ở Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn