foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồ Anh Tuấn, TS. Phạm Văn Võ (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59704364/ T502. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn làm rõ những bất cập của pháp luật có liên quan đến vấn đề thế chấp nhà ở hình thành trong tƣơng lai tại Việt Nam, trên căn cứ các quy định pháp luật nhƣ: Luật Nhà ở năm 2014, cùng các văn bản dƣới luật nhƣ Nghị định 99/2022/NĐ-CP, Thông tƣ 158/2014/TT-BTC…, qua đó tác giả sẽ chỉ ra những bất cập về pháp luật, cũng nhƣ trong quá trình áp dụng pháp luật trên thực tế, nhằm làm rõ những khó khăn khi áp dụng pháp luật trong thực tiễn, hƣớng đến đề xuất những giải pháp phù hợp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn