foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: NCS. Trần Hùng Cường; PGS.TS. Từ Văn Bình, PGS.TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Luận án trước bảo vệ - Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 145Tr. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển NNL: Trường hợp các DNNVV ngành TM-DV tỉnh Trà Vinh, để phân tích, đánh giá và có những đóng góp mới vào cơ sở lý thuyết, trên cơ sở đó đề xuất các hàm ý quản trị để phát triển NNL cho DNNVV, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn