foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: NCS. Danh Út; PGS. TS. Trần Hồng Liên, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thơ (người hướng dẫn khoa học).

Luận án trước bảo vệ - Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023.

Mô tả: 186Tr. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận án nghiên cứu những biến đổi trong đời sống văn hóa của tu sĩ PGNTK ở Tây Nam Bộ. Cụ thể, xác định những biến đổi trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của tu sĩ PGNTK, chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao đời sống tu sĩ PGNTK hiện nay.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn