foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Tâm (chủ biên).

Nhà xuất bản Công an Nhân dân. Năm xuất bản: 2003.

Mô tả: 559Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Phần I: Những khái niệm chung

Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lý luận về nhà nước và pháp luật. Chương 2: Nguốc gốc của nhà nước và pháp luật. Chương 3: Bản chất, các kiểu và các hình thức nhà nước. Chương 4: Bản chất, đặc trưng, vai trò, các kiểu và hình thức pháp luật.

Phần II: Các kiểu nhà nước và pháp luật chủ nô, phong kiến và tư sản

Chương 5: Nhà nước và pháp luật chủ nô. Chương 6: Nhà nước và pháp luật phong kiến. Chương 7: Nhà nước tư sản. Chương 8: Pháp luật tư sản.

Phần III: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Chương 9: Sự ra đời và bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chương 10: Các chức năng cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chương 11: Các hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chương 12: Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chương 13: Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.

Phần IV: Pháp luật xã hội chủ nghĩa

Chương 14: Bản chất, vai trò và hệ nguyên tắc cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chương 15: Hình thức pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chương 16: Quy phạm pháp luật. Chương 17: Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chương 18: Ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chương 19: Quan hệ pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chương 20: Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật. Chương 21: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Chương 22: Pháp chế xã hội chủ nghĩa. Chương 23: Điều chỉnh pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật và hiệu quả của pháp luật.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn