foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Động (chủ biên).

Nhà xuất bản Giáo dục. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 351Tr. Khổ: 16 x 24cm.

Nội dung:

Bài nhập môn: Lý luận về nhà nước và pháp luật - Một khoa học pháp lý và một môn học pháp lý.

Phần thứ nhất - Lý luận về nhà nước.

Chương 1: Nguồn gốc, đặc trưng và bản chất của nhà nước. Chương 2: Chức năng, bộ máy, hình thức và kiểu nhà nước. Chương 3: Nhà nước chủ nô và nhà nước phong kiến. Chương 4: Sự ra đời, quá trình phát triển, bản chất, chức năng và bộ máy của nhà nước tư sản. Chương 5: Hình thức nhà nước tư sản và nhà nước pháp quyền tư sản. Chương 6: Nhà nước tư sản đương đại. Chương 7: Sự ra đời, bản chất và chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chương 8: Bộ máy và hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chương 9: Nhà nước trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. Chương 10: Quan hệ giữa nhà nước xã hội chủ nghĩa với công dân. Chương 11: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chương 12: Bản chất, đặc điểm và chức năng của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 13: Bộ máy và hình thức nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 14: Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam của nhân dân, do nhan dân, vì nhân dân.

Phần thứ hai - Lý luận về pháp luật.

Chương 1: Nguồn gốc, đặc trưng và bản chất của pháp luật. Chương 2: Chức năng, hình thái, nguồn và kiểu pháp luật. Chương 3: Pháp luật chủ nô và pháp luật phong kiến. Chương 4: Pháp luật tư sản. Chương 5: Bản chất, đặc điểm, nguyên tắc, hình thức và vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chương 6: Quy phạm pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chương 7: Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chương 8: Quan hệ pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chương 9: Thực hiện pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chương 10: Ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chương 11: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Chương 12: Pháp chế xã hội chủ nghĩa và trật tự pháp luật. Chương 13: Văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay. Chương 14: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong điều kiện đổi mới, phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn