foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Động (chủ biên).

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật. Năm xuất bản: 2017.

Mô tả: 518Tr, 16x24cm. Số định danh: 320.10711/ Đ455. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Bài nhập môn. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật - Môn khoa học pháp lý và môn học pháp lý.

PHẦN I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC

Chương 1. Nguồn gốc, đặc trưng và bản chất của nhà nước. Chương 2. Chức năng, bộ máy, hình thức và kiểu nhà nước. Chương 3. Nhà nước chủ nô và nhà nước phong kiến. Chương 4. Sự ra đời, quá trình phát triển, bản chất, chức năng và bộ máy của nhà nước tư sản. Chương 5. Hình thức nhà nước tu sản và nhà nước pháp quyền. Chương 6. Nhà nước tư sản đương đại. Chương 7. Sự ra đời, bản chất và chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chương 8. Bộ máy và hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chương 9. Nhà nước trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. Chương 10. Quan hệ giữa nhà nước xã hội chủ nghĩa với cá nhân. Chương 11. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chương 12. Bản chất, đặc điểm và chức năng của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 13. Bộ máy và hình thức nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 14. Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

PHẦN II. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT

Chương 15. Nguốn gốc, đặc trưng và bản chất của pháp luật. Chương 16. Chức năng, hình thức, nguồn và kiểu pháp luật. Chương 17. Pháp luật chủ nô và pháp luật phong kiến. Chương 18. Pháp luật tư sản. Chương 19. Bản chất, đặc điểm, nguyên tắc, hình thức và vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chương 20. Quy pháp pháp luật. Chương 21. Hệ thống pháp luật. Chương 22. Quan hệ pháp luật. Chương 23. Thực hiện pháp luật. Chương 24. Ý thức pháp luật. Chương 25. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Chương 26. Pháp chế xã hội chủ nghĩa và trật tự pháp luật. Chương 27. Văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay. Chương 28. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong điều kiện đổi mới, phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn