foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Minh Đoan, TS. Lưu Văn Tuấn.

Nhà xuất bản Hồng Đức. Năm xuất bản: 2017.

Mô tả: 551Tr, 14,5x20,5cm. Số định danh: 320.1/ Đ406. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về lý luận nhà nước và pháp luật. Chương 2. Định nghĩa, đặc điểm, nguồn gốc của nhà nước và pháp luật. Chương 3. Bản chất, chức năng, hình thức và các mối quan hệ của nhà nước. Chương 4. Bản chất, chức năng, kiểu, hình thức và các mối quan hệ của pháp luật. Chương 5. Nhà nước và pháp luật chủ nô. Chương 6. Nhà nước và pháp luật phong kiến. Chương 7. Nhà nước và pháp luật tư sản. Chương 8. Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chương 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 10. Nhà nước trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 11. Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. Chương 12. Pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chương 13. Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 14. Quy phạm pháp luật. Chương 15. Xây dựng pháp luật và hệ thống pháp luật. Chương 16. Quan hệ pháp luật. Chương 17. Thực hiện và áp dụng pháp luật. Chương 18. Hành vi pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Chương 19. Ý thức pháp luật. Chương 20. Pháp chế. Chương 21. Điều chỉnh pháp luật.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn