Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Biên tập: Phòng Phát hành sách (Trực thuộc Thư viện Xuất nhập khẩu).

Thư viện Xuất nhập khẩu. Năm: 2018. Mô tả: 214Tr.

Nội dung:

Tổng hợp 30 cuộc giao dịch Email thực tế. Ghi chú sẵn thuật ngữ và từ mới. Đầy đủ các nghiệp vụ: hỏi hàng, báo giá, đàm phán giá, đặt hàng, ký kết hợp đồng, giảm giá, tăng giá, giao hàng chậm, giục thanh toán, sửa C/O, gửi chứng từ, khiếu nại thiếu hàng....