foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên).

Nhà xuất bản Công an Nhân dân. Năm: 2018. Mô tả: 428Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương I: Khái niệm, Nhiệm vụ và các nguyên tắc của Luật hình sự. Chương II: Nguồn của Luật hình sự. Chương III: Tội phạm. Chương IV: Các yếu tố của tội phạm và cấu thành tội phạm. Chương V: Khách thể của tội phạm. Chương VI: Mặt khách quan của tội phạm. Chương VII: Chủ thể của tội phạm. Chương VIII: Mặt chủ quan của tội phạm. Chương IX: Tội phạm hoàn thành, tội phạm chưa đạt và chuẩn bị phạm tội. Chương X: Đồng phạm. Chương XI: Các căn cứ hợp pháp của hành vi gây thiệt hại. Chương XII: Trách nhiệm hình sự và hình phạt. Chương XIII: Hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp. Chương XIV: Quyết định hình phạt. Chương XV: Các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt. Chương XVI: Trách nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi phạm tội

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn