foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Mến; PGS. TS. Phan Nhât Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59702/ M254. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài góp phần hệ thống hóa và sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận cơ bản về Tổ chức hoạt động của Bảo hiểm xã hội; các nhân tố ảnh hưởng đến công tác Tổ chức và hoạt động Bảo hiểm xã hội; Kinh nghiệm công tác Tổ chức và hoạt động của BHXH.

Tác giả: Phạm Thị Thanh Kiều; TS. Đồng Việt Phương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597/ K309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật Việt Nam về tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp nhằm xây dựng và củng cố luận cứ khoa học cho việc đề xuất các giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác của Sở Tư pháp tỉnh Long An nói riêng, trên địa bàn cả nước nói chung.

Tác giả: Hà Hoàng Nam; PGS. TS. Phan Trung Hiền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59704/ N104. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài luận văn đi sâu vào phân tích và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, các quy định của pháp luật và thực trạng áp dụng các quy định pháp luật có liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập của viên chức.

Tác giả: Nguyễn Văn Hận; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597/ H121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm hệ thống các vấn đề lý luận, pháp lý từ đó khảo sát và đánh giá thực tiễn tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới và hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Đỗ Văn Mười; PGS. TS. Phan Nhât Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.597046/ M558. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình VPHC về môi trường, thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường luận văn đánh giá, rút ra những ưu điểm, hạn chế để từ đó đưa ra các dự báo và giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của Trưởng phòng CSMTr Công an tỉnh Bình Phước trong hoạt động xử phạt VPHC trong lĩnh vực BVMT.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.