foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Ngô Minh Tùng; PGS. TS. Phan Nhật Thanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.5970572/ T513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ về mặt lý luận cũng như thực tiễn về thực trạng, sự phát triển của luật sư, nghề luật sư, hành nghề luật sư, quản lý Nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại tỉnh Phú Yên: đặc thù của quản lý Nhà nước và sự khác biệt giữa quản lý nhà nước với chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư: vai trò và sự cần thiết phải có quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, tình hình và xu thế phát triển của luật sư trước các yếu tố tác động về chính trị, xã hội để từ đó đưa ra các kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

 

Tác giả: Bùi Thái Hiệp; TS. Thái Thị Tuyết Dung (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597/ H307. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích vấn đề lý luận, pháp lý về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở GDĐT, phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở GDĐT tỉnh Phú Yên đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở GDĐT, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại Phú Yên.

 

Tác giả: Huỳnh Thị Lan; PGS. TS. Phan Nhật Thanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 107Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597/ L105. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn đi vào nghiên cứu phân tích, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích các quy định và thực tiễn của pháp luật về “Tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh” và đưa ra những phương hướng, giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Tâm Hoa; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59706/ H401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu của luận văn dưới góc độ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về giai đoạn chuẩn xét xử vụ án hành chính; đánh giá thực trạng của giai đoạn chuẩn bị xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nói chung và Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên nói riêng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những vướng mắc, hạn chế, bất cập trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án hành chính sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

 

Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597/ T502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của luận văn: củng cố luận cứ khoa học cho việc đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện về tổ chức, nâng cao hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Yên, trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp lý, đánh giá những hạn chế, bất cập trong thực tiễn tổ chức, hoạt động của Phòng Tư pháp tại tỉnh Phú Yên.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn