Tác giả: Hồ Ngọc Chiến; TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597082/ Ch305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn xử phạt hành chính đối với các vi phạm về sử dụng chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về sử dụng chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung.