Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên; TS. Hoàng Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597077/ D527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhận diện được những hạn chế và các tồn tại, vướng mắc trong hệ thống pháp luật cũng như thực tiễn giải quyết khiếu nại đối với những quyết định, hành vi của các chủ thể bị khiếu nại. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục, góp phần giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh Bình Phước.