Tác giả: Nguyễn Phi Thoàng; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597068/ Th407. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ hệ thống các vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn trong công tác tuyển dụng và sử dụng đội ngũ công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật. Trên cơ sở đó, khảo sát thực trạng thực hiện quy định pháp luật về tuyển dụng và sử dụng công chức của cơ quan hành chính Nhà nước, chỉ ra các hạn chế trong quy định của pháp luật và thực trạng thực hiện, đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và sử dụng đội ngũ công chức. Tổng luận vấn đề lý luận về công tác tuyển dụng và sử dụng đội ngũ công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương tại tỉnh Trà Vinh. Đánh giá việc triển khai, thực hiện pháp luật và kết quả đạt được qua 03 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong đó có công tác tuyển dụng và sử dụng đội ngũ công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, những thực trạng, nguyên nhân và một số kiến nghị.