Tác giả: Cao Quốc Dũng; TS. Cao Vũ Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597068/ D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật về hình thức kỷ luật cách chức đối với công chức. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hình thức kỷ luật cách chức đối với công chức.