Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Thảo; TS. Cao Vũ Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597068/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với viên chức. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về xử lý kỷ luật đối với viên chức.