Tác giả: Nguyễn Hữu Hùng; PGS. TS. Nguyễn Cảnh Hợp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597/ H513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn hệ thống hoá và củng cố luận cứ khoa học cho việc đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác của Phòng Nội vụ tại tỉnh Bình Phước nói riêng, cả nước nói chung trong thời gian tới.