Tác giả: Nguyễn Văn Tuyển; TS. Hoàng Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.597/ T527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm và thực tiễn áp dụng các quy định đó trên địa tỉnh Bình Phước, đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính về vận chuyển, buôn bán hàng cấm trong thời gian tới.