Tác giả: Nguyễn Thị Bình; TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.5970328292/ B312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của Luận văn thạc sĩ là tìm ra được những giải pháp bảo đảm thực hiện có hiệu quả hoạt động phổ biến pháp luật về bạo lực gia đình cho phụ nữ từ thực tiễn tỉnh Phú Yên.