Tác giả: Huỳnh Văn Đại; PGS. TS. Võ Trí Hảo (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.5970686/ Đ103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nhằm mục đích nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện cơ sở lý luận về tuyển dụng công chức. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng tuyển dụng công chức ngành thi hành án dân sự hiện nay, những tích cực và hạn chế của vấn đề này, luận văn đưa ra quan điểm và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao về công tác tuyển dụng một cách có hiệu quả nhất.