foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thị Hạnh; PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597053/ H107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu việc thực hiện khiếu nại của đối tượng thanh tra cũng như khả năng bảo đảm việc thực hiện khiếu nại của chủ thể này trên bình diện pháp lý lẫn thực tiễn. Đánh giá được những ưu điểm và hạn chế để đưa ra được phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, nâng cao hiệu quả của hoạt động giải quyết khiếu nại nói chung và khiếu nại liên quan đến đối tượng thanh tra nói riêng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn