foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh; TS. Nguyễn Thị Thiện Trí (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 105Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59709/ A107. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn tổ chức chính quyền địa phương cấp huyện, từ đó đề xuất với Đảng và Nhà nước quan điểm và giải pháp tiếp tục sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật để hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương cấp huyện ở nước ta đáp ứng yêu cầu cải cách bộ máy nhà nước; nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương cấp huyện.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn